Čomu veríme?
Veríme Božiemu Slovu (Biblii - Svätému Písmu) a ono je jediným kritériom pri našom rozhodovaní v osobnom aj v zborovom živote. Lebo veríme, že Biblia je Bohom napísaná kniha skrze verných Božích služobníkov vedených Božím Duchom (2Pt 1:21). Preto čítaním Biblie poznávame základné pravdy a myšlienky Božie s človekom. V Biblii čítame: "Boh chce aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy" (1Tim 2:4). Biblia hovorí iba o jedinom spôsobe spasenia človeka, a to skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Viera v Neho znamená uznanie že On je Boh a Spasiteľ ľudí, že ja som hriešny a On je svätý a preto potrebujem očistenie od hriechu. Vierou potom môže človek prijať odpustenie hriechov, ktoré spočíva v tom, že Pán Ježiš Kristus už zomrel za naše hriechy na Golgotskom kríži a teda nieto už žiadneho odsúdenia tým, ktorý veria v Jeho meno. V pokore veriaci človek v Pána Ježiša verí každému Božiemu Slovu a z neho čerpá poučenia, napomenutia, povzbudenia a potešenia pre svoj kresťanský život viery.

Kresťanský život znamená nasledovať príklad života Pána Ježiša Krista. Vychádzame z učenia a praxe prvých zborov Cirkvi Pána Ježiša, ktoré je v úplnom súlade s Bibliou ako celkom. Tak ako tieto zbory, aj my prijímame za základ svojho života dielo a učenie Pána Ježiša Krista.
 • Veríme v Pána Ježiša Krista a uznávame ho ako večného Božieho Syna (J 1:1-5; Žd 1:1-3) a zároveň bezhriešneho a dokonalého človeka (J 1:14; Žd 7:26-28).

 • Veríme v Jeho zástupnú smrť za hriešnych ľudí, aj v Jeho vzkriesenie a oslávenie Bohom, Jeho Otcom v nebesiach (Sk 2:32,32,36; 3:13-15).

 • Vyznávame odpustenie hriechov, ospravedlnenie pred Bohom, záchranu a večný život z viery v Neho (Sk 10:43; 4:12; 13:38,39; J 3:16).

 • Veríme, že jedinou Hlavou Cirkvi je Kristus (Ef 1:22,23; Kol 1:18) a zvrchovanou autoritou v nej je Svätý Duch (Sk 13:2; 20:28; 1Kor 12:11), hovoriaci vo Svätých Písmach (Zj 2:7).

 • Veríme, že sme ospravedlnení z viery a nie zo skutkov (Ef 2:8-9; Gal 3:10-11).

 • Veríme, že Sväté Písmo sa vykladá Svätým Písmom a nie tradíciou.

 • Veríme v doslovnú inšpiráciu pôvodných textov Svätých Písem i vo večné trvanie každého Božieho slova v nich (2Tim 3:16; Mt 5:18; 24:35; 1Pt 1:25).

 • Veríme, že každý skutočný veriaci v Pána Ježiša - muž či žena - je kňazom, Božím služobníkom (všeobecné kňažstvo, Zj 1:5-6; 1Pt 2:5,9) a vzájomne sa nazývame bratmi a sestrami v Pánovi Ježišovi.

 • Duchovná činnosť nie je vyhradená pre určených jednotlivcov, ale ju vykonávajú všetci veriaci v Pána Ježiša, podľa toho, ako sú obdarení a vedení Svätým Duchom (1K 1:4-7; 14:26).

 • Službu Božím Slovom v zhromaždeniach vykonávajú bratia (muži), zvestujúc čisté učenie Svätých Písem a spoločne sa dopĺňajúc ako údy toho istého živého organizmu - Kristovho duchovného tela (1K 12:4-27).

 • Duchovné dary nie sú vlastníctvom jednotlivcov, ale sú určené pre službu všetkým bratom a sestrám v zhromaždení, na vzdelávanie a rast tela - Cirkvi Pána Ježiša. Chvála človeka a vyvyšovanie jedných nad druhých nemá miesto v zhromaždení Pána Ježiša (1K 3:21-23; Ef 4:7,11-12).
Spoločnou túžbou všetkých veriacich bratov a sestier v našom zhromaždení je osláviť nášho Pána Ježiša. Všetci sme boli stratení hriešnici, ktorých Boh spasil svojou veľkou milosťou. Keď sme uverili v Pána Ježiša ako Bohom danú cestu do večného života, nechceme už viacej žiť na svoju slávu, ale na slávu Božiu. Lebo veríme, že nič z toho čo si nazhromaždíme tu na tejto zemi (majetok), si neodnesieme do neba. Preto túžime zhromažďovať poklady tam kde ani hrdza ani mole ani zlodeji nemôžu poškodiť - v nebesiach. Tieto poklady sú všetok čas a snaha vynaložená pre službu Bohu a prácu na Jeho diele tu na zemi. V pravde a láske, tak ako Pán Ježiš, túžime kráčať týmto svetom s nádejou ktorá nezahanbuje a nehynie, že On sám si príde pre nás. Túto nádej a zasľúbenie nám dal sám náš Pán: "áno, prídem skoro." Naša odpoveď na tieto slová, spolu so všetkými veriacimi v Pána Ježiša všetkých dôb znie: "áno, prijdi, Pane Ježišu!" (Zj 22:20)