Naše pravidelné zhromaždenia
Nedeľa: 9:00 - 10:20 Pamiatka Pánova
15:00 - 16:00 Evanjelizačné zhromaždenie
(okrem 1. nedeľe v mesiaci, kedy je namiesto evanjelizačného zhromaždenia
mesačné zhromaždenie v čase 14:00 - 16:00)

Pondelok: 18:00 - 19:30 Vzdelávacie zhromaždenie

Streda: 18:30 - 19:30 Biblické zhromaždenie

Piatok: 18:30 - 19:30 Modlitebné zhromaždenie


Do všetkých zhromaždení ste srdečne pozvaní.

"... prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom!" (2K 5:20)